سالگرد قیام ژینا – حسن حسام: در چنبره هراس!

از آزادیم در هراسی،

                           چون خفاش از آفتاب !

به هفت بند گرانم می بندی

                          باز هم در ترسی!

آواز می خوانم،

                  می ترسی!

ازخنده ی جوانم،

                      وَگیسو ان افشانم

                                      می ترسی

رقصیدنم که هیچ!

از تنفس آزادم ،

                   در هراسی!

از دل ِبی قرارم،

                  از یارم،

                            می ترسی!

از تن ِبی جانِ غرقه به خونم،

از بود وُ از نبودم،

                     دیوانه وارمی ترسی !

از سنگِ مزارم حتی،

                     می ترسی!

نامم خود به تنهایی؛

                      کابوس شبانه توست!

ترس از من ً

پیچک زهرآلوده هراس است پیچان در تو،

خواب  و آرامش از تو جدا شده اند

با دشنه وُ تفنگ وُ طناب، بیداری!

*

زندانیِ هراس !

                با من بگو!

چرا از ترس مرا می کُشی؟

از جلوه ی نو بهاردر هراسی؟!

این باغستانِ پرگلِ

سرشار است از غنچه های نورسته

بیشمارانم

            باغستان ِپرگلم!

رقصنده ای که تکرار می شود

                                      میان دو آینه

                                                      در میدان

تا من میانِ دو آینه می رقصم 

ترا از هراس گریزی نیست

            به چون پشه ای اسیرِ تارِعنکبوت

مگر به چاره  مرگی تاریک!

گم شو ! 

         نمان !

به گورستان هزار ساله باز گرد!

فردای زیبا از آن من است

۱۰/۰۹/۲۰۲۳

پاریس

از همین شاعر:

حسن حسام: گفت‌وگو در سحرگاهی نمناک

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی