حسن حسام: انگشت برخون می‌زنی تو؟!

الله در خون

آیات در خون

مِحراب در خون

سجاده در خون

تسبیح در خون

مُهر ِ عبادت

خشکیده ازخون

آب ِ وضویش

از لَجه ی ِ خون

چشمش پُراز خون

ریش بلندش

گلرنگ از خون

لباده در خون

عمامه در خون

چنگال در خون

برمال ِ او خون

بر خوان او خون

نان و طعامش،

از لَخته ی خون

مستانه در رقص ،

ضحاک ِ خونخوار

نوشیده از خون

خون ِ هَزاران

                خون ِ شمایان

                               در خاک ایران .

ایران ِ ویران ؟

چون گربه بر خاک ،

تندیسی ازخون !

برخیز

      برخیز

              چون خشم دریا

طوفان بپا کن

               ای مرغِ گُلگون…

پاریس

۲۰۲۱/۰۶/۱۷

از همین شاعر:

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی