حسن حسام: افق را بنگر!

محسن شکاری (از آثار هنری جنبش)

برای محسن شکاری ِ سربِدار 

طناب گفت:

به مادر بگو ببخشاید

مامورم و معذور!

محسن گفت:

چرا من ؟!

طناب گفت:

برای عبرت دیگران

محسن گفت :

دیگران بیشمارند

مهلتی تا آفتاب رخ بنماید

طناب گفت:

در این مِه سنگین ، آفتاب کجا بود !؟

محسن گفت:

افق را بنگر!

پاریس   ۱۲/۱۲/۲۰۲۲

از همین شاعر:

بانگ نما: گفت‌وگو در میانه رویا، شعری از حسن حسام با اجرای کانی کرم‌پور

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی