ورجه وورجه یا ورجه ورجه کردن در معنای جست و خیز کردن، بالا و پایین پریدن از کجا آمده است؟ سیامک رستمی توضیح می‌دهد.

بنا به دریافت قاسمی، این واژه در آغاز فرجه فروجه در معنای برجهیدن و فروجهیدن بوده که کم‌‌کم در گذر ایام دگرگون شده و در دهان مردم تخفیف پیدا کرده است.

باجه هم بر همین مبنا ابتدا بادجه در معنای جایگاه جهیدن باد بوده که تغییر شکل داده و به زبان ترکی هم وارد شده است.

سیامک رستمی در رشته‌های روانشناسی تربیتی، عربی، ترکی آذربایجانی، زبان اشاره تحصیل کرده و همچنین با خطر بریل نیز آشناست. او در اینستاگرام حضوری چشمگیر دارد.

در همین زمینه:

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی