انتشار شماره‌های سوم و چهارم نشریه سپهر اندیشه در یک مجلد

شماره‌های سوم و چهارم نشریه سپهر اندیشه در یک مجلد

نشریه سپهر اندیشه شماره سوم و چهارم در یک مجلد با موضوع «خیزش رهایی طلبانه زن، زندگی، آزادی»، دگردیسی جامعه ایران و لائیسیته و سکولاریسم در ایران منتشر شد.

سپهر اندیشه اعلام کرده است که در زمینه علوم انسانی و بر بنیان آزادی بی‌خصر و استثنای اندیشه و بیان منتشر می شود با این هدف که دریچه‌ای بگشاید «برای نظرها و دیدگاه‌های همه آنانی که رشد و شکوفایی علوم انسانی و اجتماعی و فرهنگ را برای امروز و فردای ایران بایسته می دانند.»

در شماره‌ی سوم و چهارم نشریه‌ی «سپهر اندیشه» این مقاله‌ها را می‌خوانید:

یک، در بخشِ «خیزشِ رهایی‌طلبانه‌یِ «زن، زندگی، آزادی»، دگردیسیِ جامعه‌یِ ایران»:

کاظم کردوانی: خیزشِ رهایی‌طلبانه‌ی «زن، زندگی، آزادی»، دگردیسی جامعه / فرهاد خسروخاور: جنبشِ «زن، زندگی، آزادی» سرودِ زندگی دربرابرِ نیایشِ مرگ و نیستی / علی میرسپاسی: «امروز» و «دیروزِ» ایران؛ تأملاتی دربابِ جنبش «زن، زندگی، آزادی» / محمدرفیع محمودیان: زن، زندگی، آزادی، یک بررسیِ باز / سعید پیوندی: خیزشِ «زن، زندگی، آزادی» دربرابرِ «آموزش» و «پرورشِ» حکومتی

دو، در بخشِ «لائیسیته، سکولاریزاسیون، سکولاریسم؛ سکولاریسم در ایران»:

فرهاد خسروخاور: فرازونشیبِ سکولاریزاسیون در ایران معاصر / سعید پیوندی: راهِ ناهموارِ سکولاریزاسیون علم و آموزش در ایران: روایت دو قرن تنش میان دانش سکولار و باورهای دینی / هایده مغیثی: پس‌رَویِ اندیشه‌یِ سکولار، باخت زنان / شهلا شفیق: سکولاریزم، لائیسیته و چالش‌های سیاسیِ ایرانِ معاصر، گزاره‌هایی برای اندیشیدن / کاظم ایزدی: روند سکولار شدن جامعه‌یِ ایران / کاظم کردوانی: سرنوشت اندیشه‌یِ سکولار در متمم قانونِ اساسی مشروطیت / محمدرفیع محمودیان: بایستِ ناممکن: اخلاقِ سکولار در ایران / رضا بهشتی معز: عُرف، مَجرای سکولاریزاسیون سیاستِ شیعی! / پرویز پیگرد: لائیسیته‌ی فرانسوی و موقعیتِ تئاتر ایرانی / احمد بارکی‌زاده: مجسمه و سکولاریسم / اسفندیار طبری: نقدی بر نظریه‌ی پساسکولارِ هابرماس و نظری بر سکولاریسم از دیدگاهِ رولز

سه، در بخشِ «در قلمروِ اندیشه»:

آرش جودکی: مثلث صمدآقا، خمینی و شاه / ایرج سبحانی: تحول حقوق و تکلیف‌هایِ فردی و تناسب آن با حقِ اجتماعی در بحران سلامت / اصغر (علی) شیرازی: نفیِ ملت و قدرِ اُمت در حکومت اسلامی ایران / بهزادکشاورزی: از چه زمانی و به چه ترتیبی نام مشروطه در بین عموم مردم کشور رواج یافت؟ (پژوهشی درباره‌یِ واژه‌یِ مشروطه – بخش دوم)

دانلود نشریه «سپهر اندیشه» به رایگان (+)

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی