اعتراض به سرکوب خوزستان – کلمه درمی‌‌ماند

کلمه درمی‌ماند و سخن درمی‌ماند در شرح سرکوب، فقر و تشنگی‌هایی که مردم خوزستان تحمل می‌کنند.

هیچ نویسنده و شاعری کلامی نمی‌یابد، تا آن چنان که درخور باشد، تسلا بدهد و تسلیت بگوید به بازماندگان سرکوب و سوگواران کشتار در این بَلاکربلایی که حکومت اسلامی ساخته.

مثل کشتارهای خیابانی آبان ۱۳۹۸ و…

کلمه کم می‌آورد. و شرمش می‌گیرد، که توان بیان همدلی با آن همه سوگ و خشم مردمان را ندارد. اما این ضعف هم بر قدرت خشم و کینۀ در کمین می‌افزاید.

بانگ

بانگ

«بانگ» یک رسانه ادبی و کاملاً خودبنیاد است که در خارج از ایران و به دور از سانسور و خودسانسوری بر مبنای تجربه‌ها و امکانات مشترک شخصی شکل گرفته است.

شبکه های اجتماعی