کورت وونه‏ گات جونیور: بله، نیروانایى در کار نیست

فارسی: ع. بهرامی یکى از کشیش ‏هاى فرقه یونیتاریسم۱ که شنیده بود رفته ‏ام پیش ماهاریشى ماهش۲، پیرو مرادِ بیتل ‏ها و داناون و میافارو، آمد دیدنم و پرسید “شیاده؟ ادامه مطلب

ارسال شده در :