مرداد ۵, ۱۳۹۹

از ما

بهمن فرسی: خواب

شما هنوز هم خواب مى بینید؟ خوشا به سعادتتان. خواب دیدن نعمت، و حتى غنیمت بزرگى ست. خواب دنیاى ممکنات است. دنیاى شدنى هاست، غیرممکن

ادامه مطلب »