دسته بندی:

ابراهیم هرندی: ناگفته‌گویى در ادبیات امروز ایران

نویسنده با تکیه بر منظومه «آئین مردان حق» اخوان و داستان «شرحى بر قصیده جملیه» گلشیری یکی از راه‌های گریز از سانسور زیر سلطه ایدئولوژی را آشکار می‌کند.

ارسال شده در :