گردش سال ۱۴۰۲

بانگ - نوا

 درگذشتگان ما در سال ۱۴۰۲

در آستانه گردش سال خورشیدی درگذشتگان خود را به یاد می‌آوریم و یاد آن‌ها را گرامی می‌داریم. کیومرث پوراحمد، ناصر پاکدامن، عدنان غُریفی، احمد رضا احمدی، ر. اعتمادی، ابراهیم گلستان، شاپور جورکش، کاوه گوهرین، شمس آقاجانی، محمد محمدعلی، میرشمس‌الدین ادیب سلطانی و سرانجام باقر مومنی.

ادامه مطلب »