محمد علی اسلامی ندوشن درگذشت

رویدادهای فرهنگی و هنری

محمد علی اسلامی ندوشن درگذشت

او درباره اهمیت فرهنگ گفته بود: «یک کشور باید با مردمش به راه برده شود، و مردم باید با فرهنگ‌شان به راه برده شوند. اگر یکی بلنگد، دیگری هم می‌لنگد، و آنگاه به قول سعدی: راهی به سوی عاقبت خیر می‌برد / راهی به سوء عاقبت، اکنون مخیری»

ادامه مطلب »