مجلس شبیه‌ در ذکر مصایب استاد نوید ماکان و همسرش مهندس رخشید فرزین