فاضل گنجی

چه خبر؟

فاضل گنجی: کار شعر تمام است

لعنت به تک تک واژه‌هایت‌ ای فارسی! در آن شبی که کورد را می‌کشتند و بلوچ را و لر را و تو مشغول صنعتی ادبی بودی تا با شراب و شاهد و شمع واج‌آرایی کنی، و من با دست خالی فریاد زدم، بی شرف! بی شرف! بی شرف!

ادامه مطلب »