شعر ژاله اصفهانی

رویدادهای فرهنگی و هنری

دوازدهمین دوره جشنواره جایزه شعر ژاله اصفهانی در لندن

مراسم پایانی دوازدهمین دوره جشنواره جایزه شعر ژاله اصفهانی جمعه ۱۸ فوریه/ ۲۹ بهمن در سالن برونای گالری، مدرسه مطالعات شرقی و آفریقائی دانشگاه لندن، SOAS، مشترکاً با انستیتوی خاورمیانه این دانشگاه برگزار می‌شود.

ادامه مطلب »