بندربند

رویدادهای فرهنگی و هنری

جواد مجابی: هر شهروند زندگی شریف و آزاد بی‌گزند و بی دربند می‌خواهد؛ بس است!

جواد مجابی می‌نویسد: «همه باید به این هشدار فرهنگی فیلم آگاه شویم که زودا، سیل می‌تواند همه را با خود ببرد. دیریست که شهربند قرق‌ها شکسته و هر شهروند زندگی شریف و آزاد بی‌گزند و بی دربند می‌خواهد. بس است.»

ادامه مطلب »