است هست می باشد

بانگ - نوا

است، هست، می‌باشد

یکی از چالش‌ها در زبان نوشتار فارسی تفاوتی‌ست که بین است، هست و می‌باشد قائلیم. کدام درست است و کدام نادرست؟

ادامه مطلب »