آزادی کوشیار پارسی

رویدادهای فرهنگی و هنری

کوشیار پارسی- «زن زندگی آزادی»: تاریخ بی‌صدا نیست

تاریخ بی صدا نیست و نخواهد بود. با همه‌ی کشتار، شکنجه، زندانی کردن و دروغ جنایت‌کاران، تاریخ انسانی به سکوت تن درنخواهد داد. با همه‌ی فریب برای گیج و گنگ کردن نسل‌ها، ساعت زمان پیش می‌رود و جنایت‌کار شرمسار تاریخ خواهد بود.

ادامه مطلب »