آذر ۳, ۱۴۰۰

رویدادهای فرهنگی و هنری

نمود تجربه شخصی در داستان‌نویسی – فرزانه نوری: خیالم واقعیت را حمل می‌کند

هر داستان سرریزی است ناشی از انباشت واقعیت موجود بر روان آدمی که همراه تخیل و شهود هر فرد، موجودیتی نو می‌یابد و به واقعیتی تازه بدل می‌شود. همواره بخشی از ماهیت وجودی انسان‌ها در طول تاریخ با هر رنگ، نژاد و عقیده‌ای تکرار می‌شود و آدمی با ترس‌ها، آرزوها و گناهانی نسبتاً یا کاملا مشابه بازتولید می‌شود.

ادامه مطلب »