سپهر اندیشه

رویدادهای فرهنگی و هنری

 انتشار شماره‌های سوم و چهارم نشریه سپهر اندیشه در یک مجلد

سپهر اندیشه اعلام کرده است که در زمینه علوم انسانی و بر بنیان آزادی بی‌خصر و استثنای اندیشه و بیان منتشر می شود با این هدف که دریچه‌ای بگشاید «برای نظرها و دیدگاه‌های همه آنانی که رشد و شکوفایی علوم انسانی و اجتماعی و فرهنگ را برای امروز و فردای ایران بایسته می دانند.»

ادامه مطلب »