امیر جودکی

رویدادهای فرهنگی و هنری

«گفت‌ونهفت»، نخستین مجموعه اشعار امیر جودکی در گفت وگو با حافظ در نشر روناک

شاید بتوان گفت مهم‌ترین درونمایه «گفت و نهفت» سوگ است در فلاتی تشنه و غارت‌شده که مرگ بر آن سایه افکنده. این تم در جای‌جای کتاب در هم‌آوایی با مطلعی از غزلیات حافظ مکرر می‌گردد.

ادامه مطلب »