آبان ۱۷, ۱۴۰۰

رویدادهای فرهنگی و هنری

ساختار خانواده آخوندی در رمان «درخشش چشمان کف دستم» – قبادآذرآیین: راوی این رمان یک شورشی است

نشر مهری در لندن مدتی است که رمان ویژه‌ای را منتشر کرده است: «درخشش چشمان کف دستم» نوشته مهدی رئیس المحدثین درباره ساختار خانوادگی مبتنی بر سرسپردگی بی‌چون و چرا در خانواده یک آخوند شیعه. نظر قباد آذرآیین درباره این کتاب:

ادامه مطلب »