کفش های پاشنه‌بلند مجید نفیسی

به یاد عزت تیر‌باران‌شده  در هفدهم دی ۱۳۶۰

کفش های پاشنه‌بلندت هنوز با من حرف می‌زنند از عصرهایی که دست یکدیگر را میگرفتیم و از کوچه‌های هفت‌پیچ میگذشتیم و در کنار پنجره‌ی هر آشپزخانه بو می‌کشیدیم بو می‌کشیدیم.

تق‌تق, تق‌تق چونان چکش ظریف پدرت بر قلم قلمزنی‌اش و قاب مسین شمایلت بر دیوار ذهن من.

مجید نفیسی (متولد سه اسفند ۱۳۳۰ در اصفهان) شاعر و پژوهشگر ایرانی مقیم آمریکا

نشریه ادبی بانگ