آوای‌ شب‌ شکن در این شبِ یلدا...  حسن حسام

Written by John Doe

July 22, 2020

Cloud Banner

شبِ دراز به حافظ دلا پیام رسان که فال باز کند صبح را غزل‌خوانان چه مرگ‌زاست شب هول در سیه‌کاری جوان‌کُش‌ست و جهانی ز جور او گریان شکنجِ گیسوی دل‌دار نیست این شب تار شب است و رهزن فردا و قاتلِ انسان زلالِ عاطفه را دشمن است این بی‌داد بسیج کن همگان را، جهان بپاخیزان

Cloud Banner

شبِ دراز به حافظ دلا پیام رسان که فال باز کند صبح را غزل‌خوانان چه مرگ‌زاست شب هول در سیه‌کاری جوان‌کُش‌ست و جهانی ز جور او گریان شکنجِ گیسوی دل‌دار نیست این شب تار شب است و رهزن فردا و قاتلِ انسان زلالِ عاطفه را دشمن است این بی‌داد بسیج کن همگان را، جهان بپاخیزان

نشریه ادبی بانگ