از این توماج  تا آن توماج رضا عابد

از این توماج تا آن توماج که "آماج گلوله‌های فراوان" شد از این پرنده تا آن همه پرندگان سینه سرخ عاشق آه چه کسانی کارد سلاخی گرفته‌اند در دست بی پروا گل‌های سرخ نو شکفته را سر می‌برند در سرزمین خسته و غمین 

نشریه ادبی بانگ